"Konténer Bizottság"

1.    Az Intézetre vonatkozó feladatokat a 13/1997.(IX.3.) és a 11/2000. (XI.10.) KöViM sz. rendelettel módosított 14/1997.(IX.3.) KHVM sz. rendeletek határozzák meg, ez utóbbiból idézve:
„6. § (1) A különleges formájú radioaktív anyagok mintáit, a radioaktív anyagok külön megegyezés alapján történõ szállítását, valamint - ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik - a radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok küldeménydarab-mintáit az OAH hagyja jóvá. Az OAH-hoz benyújtott kérelemhez csatolni kell az MTA Izotópkutató Intézetének (a továbbiakban: MTA IKI) a kérelmezõ által elõzetesen beszerzett szakvéleményét. A küldeménydarab-minták engedélyezési eljárása során az OAH - a rendelet 2. §-ában hivatkozott jogszabályokban foglaltakon túlmenõen is (hasadó képes izotópok esetében) - elõírhatja a kritikussági analízis elvégzését.
(2) Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást külön engedélyhez kötik, az engedélyt az OAH adja meg. Az OAH-hoz benyújtott kérelemhez csatolni kell az MTA IKI-nek - a kérelmezõ által elõzetesen beszerzett - szakvéleményét.”

2.    A feladatokat az MTA IKI igazgatója által létrehozott Konténer Bizottság látja el. A bizottság tagjai független szakértõk, és az IKI igazgatójának megbízása alapján vesznek részt a minõsítési eljárásokban.

3.    A kérelmezõ a szakvélemények elkészítésére vonatkozó kérelmét az IKI igazgatójához nyújtja be:
    - B, IF és AF-típusú küldeménydarab-minták esetében 8,
- különleges formájú radioaktiv anyagok esetében 3,
    - szállítások eseteiben 3 példányban.

4.    A minõsítési eljárásokkal kapcsolatos ügyiratokat, dokumentációkat a bizottság titkára kezeli, aki ellenõrzi a kérelmek hitelességét, valamint a kérelmek benyújtására vonatkozó tartalmi és formai követelmények betartását.

5.    Amennyiben a kérelem elbírálásra alkalmas, a bizottság elnöke - 10 munkanapon belül - írásban tájékoztatja az OAH-t és a kérelmezõt a minõsítési eljárás megkezdésérõl.

6.    A bizottság elnöke a titkár javaslata alapján kéri fel a minõsítési eljárásban közremûködõ szakértõket.

7.    A titkár által elõkészített szakvéleményt a bizottság elnöke írja alá. A szakvéleményt az IKI igazgatója küldi meg a kérelmezõ részére.

8.    Az IKI igazgatója a bizottság elnökének javaslata alapján  - 10 munkanapon belül - írásban tájékoztatja az OAH-t, valamint a kérelmezõt abban az esetben, ha a benyújtott dokumentáció a minõsítési eljárás lefolytatására alkalmatlan. Ez esetben a bizottság felajánlhatja a szakértõk közremûködését a kérelem szakszerû elkészítéséhez, a hiányosságokra utaló elõzetes vélemények megküldésével.
9.    A minõsítési eljárásban közremûködõ szakértõk díjazásra jogosultak.
10.    Fellebbezési ügyekben másodfokon  - a 87/1997.(V.28.) Korm. r. szerint - az OAH fõigazgatója jár el.